Coronadesk voor ondernemers

Gratis eerstelijns advies

Het coronavirus heeft een grote impact op ons (sociale) leven en bedrijven ondervinden de economische gevolgen hiervan dagelijks. Zo heeft de horeca onlangs haar deuren (opnieuw) noodgedwongen moeten sluiten. Andere bedrijven sluiten uit voorzorg of hebben te kampen met dalende omzetten. De economische impact is derhalve enorm.

Het coronavirus verandert daarnaast ook de wijze waarop werknemers hun werk uitoefenen. Thuiswerken is tegenwoordig de nieuwe norm. Deze nieuwe manier van werken levert echter ook weer vaak allerlei vragen op.

Ook in de huursector is het onrustig. Veel huurders (o.a. van bedrijfsruimte) kampen met (betalings)problemen. Een veel gehoorde vraag is dan ook of men recht heeft op huurprijsvermindering als gevolg van dalende omzet. 

Om u te helpen hebben wij de veel gestelde vragen rondom het coronavirus en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet. Klik voor onze Q&A op  onderstaande button.

Direct contact opnemen met onze coronadesk

Staat uw vraag niet in het overzicht? Neem dan gerust contact met ons op. Met een speciale coronadesk bieden wij u in deze periode graag gratis een extra helpende hand.

Uw vragen zullen wij zover dit mogelijk is direct beantwoorden. Wanneer uw vraag wat meer tijd kost, dan ontvangt u in elk binnen 24 uur van ons een antwoord.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Het is van belang om te weten dat de werkgever niet zomaar kan overgaan tot uitbetaling van minder loon. Het is aan de werkgever om al dan niet een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Op hem rust echter los daarvan steeds de verplichting om het loon, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, te blijven doorbetalen.

Voor meer informatie over de regelingen voor tegemoetkoming in de loonkosten, kunt u kijken op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

 

Op grond van de wet kan uw werkgever, na overleg, uw toegewezen verlof intrekken en/of de data wijzigen. Dit mag enkel indien er sprake is van gewichtige redenen aan de zijde van de werkgever. Hierbij kan gedacht worden aan plotseling toegenomen drukte of noodzakelijke expertise van de werknemer (bijvoorbeeld in de zorg). De schade die u lijdt als gevolg van het wijzigen van uw vakantieperiode, dient door uw werkgever te worden vergoed.

Nee, uw werkgever mag u hiertoe niet verplichten. Wel kan uw werkgever u verzoeken vrije dagen op te nemen. De keuze blijft echter aan u.  Dit is slechts anders indien de werkgever op grond van de CAO een verplichte vakantie mag aanwijzen.

Tijdens ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hoe hoog de loondoorbetaling is, hangt af van de afspraken die u gemaakt heeft, of van de op uw arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO. Als minimum geldt een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het salaris (gemaximeerd tot het maximum dagloon). Ook indien u als werknemer in quarantaine bent geplaatst behoudt u uw recht op doorbetaling van het loon.

Een werkgever kan onder omstandigheden uw werktijden eenzijdig wijzigen. Daarvoor is wel vereist dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden en uw werkgever daartoe redelijk voorstel doet en uw belangen zich daartegen niet verzetten. In deze huidige situatie is het aannemelijk dat de zwaarwichtige redenen die een werkgever heeft tot het wijzigen van arbeidstijden prevaleert boven de individuele belangen van u als werknemer. U dient in beginsel dus mee te werken aan een redelijk voorstel van uw werkgever tot wijziging van de arbeidstijden.

Voor werkgevers wiens werknemers wegens het coronavirus minder of geen uren meer kunnen werken, heeft het kabinet een aantal financiële regelingen in het leven geroepen, waaronder een tegemoetkoming in de loonkosten.  

Meer informatie over deze financiële regelingen vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

Als werkgever dient u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet steeds zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. In de huidige situatie, waarin besmetting met het coronavirus op de loer ligt, is het van belang om extra goed te letten op de maatregelen (al dan niet officieel afgekondigd door het kabinet) die u als werkgever kunt treffen, zodat de kans op besmetting wordt beperkt. Zo is het aan te raden om uw werknemers – indien mogelijk – thuis te laten werken. Is het toch strikt noodzakelijk dat de werknemers op de werkvloer verschijnen, dan dient u als werkgever ervoor te zorgen dat optimale hygiëne gegarandeerd blijft en uw werknemers voldoende ruimte hebben om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen is het in ieder geval noodzaak om werknemers met ziektesymptomen de toegang tot de werkplek (tijdelijk) te ontzeggen, zodat zij geen anderen kunnen besmetten.

Nu het kabinet heeft afgekondigd dat men zo veel mogelijk thuis dient te werken, kan van u als werkgever verwacht worden dat u hiermee instemt. U dient uw werknemers dan ook zo veel mogelijk in de gelegenheid te stellen om thuis te werken.

Ook voor thuiswerken geldt in beginsel dat de inrichting van de werkplek dient te voldoen aan de voorschriften van de Arbowetgeving. Nu het thuiswerken i.v.m. het coronavirus (vooralsnog) een tijdelijke maatregel is, wordt in het algemeen wel aangenomen dat er verlichte regels gelden, en zal niet van u verwacht kunnen worden dat u voor alle werknemers voor een volledig uitgeruste thuiswerkplek zorgt. Toch blijft op u de verplichting rusten om te zorgen dat de werknemers in een gezonde werkomgeving hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hieronder kan ook worden begrepen een ergonomisch ingerichte werkplek. U doet er goed aan om bij uw werknemers te informeren of zij al dan niet de beschikking hebben over een deugdelijke thuiswerkplek, en bij gebrek daaraan hen hierin te ondersteunen.

Voor werknemers die een reiskostenvergoeding ontvangen is het in verband met de belasting van belang om de vaste onbelaste reiskostenvergoeding na zes weken thuiswerken stop te zetten om het risico op naheffing te voorkomen.

Ook is het goed om aan uw werknemers aan te geven dat het thuiswerken geschiedt vanwege het coronavirus en dat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden voor de toekomst.

Naarmate de (financiële) gevolgen van het coronavirus langer duren, kan voor u als werkgever een situatie ontstaan waarin enkel het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten, of een beroep op tijdelijke financiële steun niet meer voldoende is. Voor sommigen zal een scenario van reorganisatie of herstructurering onontkoombaar zijn. Hierbij is het van groot belang dat u dit zorgvuldig voorbereidt. Het maken van een duidelijke tijdsplanning, het onderzoeken van herplaatsingsmogelijkheden en het berekenen van de financiële gevolgen zijn hiervan een wezenlijk onderdeel. Meer informatie over herstructurering of reorganisatie vindt u in ons blog. 

Indien u als ondernemer in financiële problemen komt als gevolg van de coronacrisis, kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op financiële tegemoetkoming vanuit de overheid. Dit is echter afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Meer informatie over een dergelijke tegemoetkoming vindt u op de website van de rijksoverheid.

Voor een aantal sectoren heeft de overheid besloten dat de deuren moeten sluiten. Voor andere sectoren geldt dat zij niet hoeven te sluiten, maar wel een strikt deurbeleid dienen te voeren. De 1,5 meter afstand dient te allen tijde gewaarborgd te worden, alsmede de verschillende hygiënemaatregelen. Indien u als bedrijf de instructies van de overheid niet opvolgt kan er gehandhaafd worden. Gemeenten hebben specifieke bevoegdheden hiertoe, waaronder het opleggen van boetes of het afsluiten van bepaalde gebieden of winkels.

De overheid heeft inmiddels in samenwerking met werkgeversorganisaties en brancheverenigingen richtlijnen opgesteld voor alle geopende winkels. In het “Protocol Verantwoord Winkelen” staan bepalingen die zowel u als ondernemer als uw klanten in acht dienen te nemen. In aanvulling op de bepalingen kunnen specifieke branches een eigen deurbeleid hanteren.

Van overmacht is sprake indien er een feitelijke verhindering c.q. onmogelijkheid bestaat om een bepaalde afspraak na te komen, terwijl u dit niet kan worden toegerekend. Bijvoorbeeld indien u een bijeenkomst zou organiseren die op last van de overheid geen doorgang kan vinden. Van overmacht kan enkel worden gesproken indien het feitelijk onmogelijk is om de prestatie te leveren en dus niet indien u uw verplichtingen wel nog kán nakomen, maar dit toch liever niet meer wil door het coronavirus. In het algemeen wordt een beroep op overmacht niet snel gehonoreerd.

Vaak zijn er in overeenkomsten bepaalde overmachtsclausules opgenomen. Het is raadzaam om allereerst de overeenkomst te raadplegen alvorens te bezien of u een beroep kunt doen op een wettelijke bepaling.

Indien een beroep op overmacht niet mogelijk is, kunt u, afhankelijk van de situatie, een beroep doen op onvoorziene omstandigheden. Van onvoorziene omstandigheden is sprake indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die niet zijn geregeld in de overeenkomst. Van belang hierbij is dan ook of u en uw wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst al dan niet rekening hebben gehouden met de coronacrisis of een vergelijkbare situatie, bijvoorbeeld in een overmachtsclausule. Hierbij is het niet van belang of u de coronacrisis in het algemeen kon voorzien, maar of u hiermee specifiek rekening heeft gehouden.

Aangenomen wordt voorts dat op partijen een heronderhandelingsplicht kan rusten in het geval dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen. U doet er ten tijde van deze uitzonderlijke situatie dus goed aan om allereerst te proberen met de wederpartij in heronderhandeling te treden. Mocht de wederpartij daartoe niet bereid zijn, of komt u er uiteindelijk niet uit, dan kan de genoemde regeling voor onvoorziene omstandigheden soelaas bieden: de rechter kan op grond van dit artikel overgaan tot ontbinding of wijziging van de overeenkomst.

Uitgangspunt is dat u gebonden bent aan de huurovereenkomst zoals die is gesloten met uw verhuurder. Zowel u als de verhuurder dienen de gemaakte afspraken na te komen: zo ook de betalingsverplichting. Op dit uitgangspunt zijn mogelijkerwijs uitzonderingen. In de afgelopen maanden is meermaals door rechters geoordeeld dat er onder omstandigheden aanspraak kan worden gemaakt op 50% huurprijsvermindering. Meer informatie in dat kader leest u in ons recente blogartikel.

Op grond van de regeling voor onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW kunt u de rechter vragen een overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De rechter kan dat doen wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat het ongewijzigd in stand laten van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is ten aanzien van de desbetreffende partij. Betoogd zou kunnen worden dat dit in het geval van de huidige coronacrisis het geval is. 

Voor meer informatie lees ons recente blog over de aanspraak op huurprijsvermindering. 

Het zou eventueel mogelijk kunnen zijn om te betogen dat er, indien een onderneming dient te sluiten op last van de gemeente, sprake is van een “gebrek” aan het gehuurde. Het pand kan dan immers niet meer het genot verschaffen dat de huurder op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Op grond van de wet kan de huurder in een dergelijk geval onder omstandigheden een beroep doen op een dergelijk “gebrek” door het vragen van huurprijsvermindering. Voorwaarde is wel dat het gebrek niet volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de huurder komt. Over de vraag of dit laatste al dan niet het geval is kan gediscussieerd worden.

Voor meer informatie, lees ons uitgebreide recente blog over dit onderwerp. 

Ja, het kabinet heeft een aantal belastingmaatregelen afgekondigd, waarvan de belangrijkste zijn:

  • De mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Er wordt dan automatisch 3 maanden uitstel verleend. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan langer uitstel verleend worden;
  • De mogelijkheid om de voorlopige aanslag 2020 (inzake inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) te wijzigen wanneer ondernemers een lagere winst verwachten;
  • De invorderings- en belastingrente worden (tijdelijk) verlaagd. Dit gaat automatisch.

Artikelen over het coronavirus

De Hoge Raad spreekt: winkeliers en horecaondernemers hebben onder omstandigheden recht op een huurkorting

De afgelopen anderhalf jaar hebben met name horecaondernemers en winkeliers te maken gehad met allerlei beperkende maatregelen. Denk hierbij aan beperkte openingsuren, beperkte hoeveelheid bezoekers en zelfs – zoals ook sinds kort opnieuw – harde (vrijwel volledige) lockdowns.

Lees meer

Heeft de horeca recht op huurkorting tijdens de coronacrisis?

Heeft de horeca recht op huurkorting? Over deze vraag moet het hoogste rechtscollege van Nederland (Hoge Raad) zich de komende tijd buigen. Er is tot op heden nog geen officiële uitspraak gedaan, maar er lijkt een einde te komen aan de huurstrijd. Zo verscheen er op 30 september 2021 een belangrijk advies van de procureur-generaal aan de Hoge Raad.

Lees meer

Externe Bestuurdersaansprakelijkheid (deel III)

In tijden van economische onzekerheid is het voor bestuurders van een vennootschap van belang om zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van het door hen gevoerde beleid. Hoewel deze gevolgen zich in het geval van een besloten of naamloze vennootschap in beginsel niet privé laten gevoelen bestaan daar enkele uitzonderingen op. In dit derde deel van deze blogserie zal de externe aansprakelijkheid jegens derden worden besproken.

Lees meer

Rijdt het CBR nu zelf te hard?

Onlangs werden wij benaderd door het vakblad voor de rijschoolbranche Rijschool Pro met een vraag over de (nieuw) ingevoerde maatregelen door het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR). Het CBR heeft recentelijk besloten dat het verplicht is om mondkapjes te dragen tijdens niet alleen het rijexamen, maar ook (zelfs) tijdens de daaraan voorafgaande rijlessen. Aan ons de vraag of dergelijke verplichtingen juridisch toelaatbaar zijn.

Lees meer

Gronden voor huurprijsvermindering van bedrijfsruimte i.v.m. coronacrisis

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op alle ondernemers, is een feit dat buiten kijf staat. Hoe groot de impact precies is, hangt af van vele verschillende omstandigheden. De coronamaatregelen kunnen er voor sommige ondernemers voor zorgen dat het hun bedrijfsvoering wordt bemoeilijkt. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is dat de omzet terugloopt en dat het lastig wordt om vaste lasten (zoals bijvoorbeeld de huur) te kunnen blijven betalen.

Lees meer

Interne bestuurdersaansprakelijkheid (deel ll)

Juist in tijden van economische onzekerheid is het voor bestuurders van een onderneming van belang om zich bewust te zijn van het door hen gevoerde beleid. Elke bestuurder draagt tenslotte de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken in de onderneming. In onze blogserie worden drie mogelijke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid besproken. In dit deel leest u meer over de interne bestuurdersaansprakelijkheid.

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een (dreigend) faillissement

De langetermijngevolgen van de coronacrisis zullen zich naar verwachting nog geruime tijd doen gevoelen. Uiteraard kunnen en zullen veel ondernemers hierop inspelen en tijdig maatregelen treffen, zoals een reorganisatie. Maar wat als dat niet lukt en de continuïteit van de onderneming écht in het gedrang komt?

Lees meer

De aanneemovereenkomst tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis komen op alle vlakken in de samenleving tot uitdrukking. Niet alleen zijn winkels, horeca, sportgelegenheden en kantoren gesloten: ook de bouw ligt op veel plaatsen stil. De juridische vraag die dan rijst is: voor wiens rekening en risico komt de vertraging? En welke rechten en verplichtingen hebben de opdrachtgever en aannemer jegens elkaar?

Lees meer

NOW: samengevat

Kort en bondig: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud in kaart gebracht in een eenvoudig schema.

Lees meer

Uw contracten: overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Een belangrijke vraag die bij veel ondernemers leeft, is hoe zij uitvoering dienen te geven aan bepaalde contracten. Tijdens de coronacrisis zijn de omstandigheden immers zodanig gewijzigd dat het nakomen van bepaalde verplichtingen wellicht een stuk lastiger wordt en daarvoor bovendien de financiële middelen ontbreken. In deze blog lichten wij de juridische complicaties en mogelijkheden nader aan u toe.

Lees meer

Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Met de komst van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is het niet langer mogelijk werktijdverkorting aan te vragen. Deze optie is per 17 maart ingetrokken. In dit blog gaan we nader in op deze nieuwe noodmaatregel en de overige arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen?

De gevolgen van het coronavirus doen zich (helaas) al overal voelen. Door liquiditeitsproblemen ontstaan situaties waarin een huurder de huur niet langer kan betalen. Wat kunt u als huurder of verhuurder doen in een dergelijke situatie?

Lees meer

Coronavirus op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever zorgvuldig mee om?

Het coronavirus is inmiddels overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om een verdere en snelle verspreiding tegen te gaan, hebben nu al vergaande gevolgen voor de economie. Maar wat als het coronavirus uzelf raakt. Wat zijn de mogelijkheden en hoe gaat u hier als werkgever mee om? De belangrijkste aandachtspunten hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees meer

Het coronavirus. Let op je rechten en plichten als werknemer

Het coronavirus is inmiddels (helaas) overal merkbaar. De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de verdere (snelle) verspreiding tegen te gaan hebben verregaande gevolgen voor de economie. Wat voor een gevolgen kan dit hebben voor werknemers?

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu