Contractrecht

Contractrecht

Een goede contractuele basis is in het belang van iedere ondernemer. Goede afspraken zorgen voor een heldere, efficiënte manier van werken. Wil je afspraken vastleggen, of ben je verwikkeld in een geschil? Bel ons dan voor een vrijblijvend advies op maat over het contractrecht. Iedere zaak is immers anders en verdient passende aandacht.

Hieronder vind je onze bijzondere specialisaties op dit gebied.

Onze werkwijze

Bij jouw advocaten kun je terecht voor:

  • (Proactief) juridisch advies
  • Bijstand bij juridische procedures
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten

Waar kunnen we u mee helpen?

Een aandeelhoudersovereenkomst is – de naam zegt het al – een overeenkomst tussen aandeelhouders van een onderneming. Deze overeenkomst is niet verplicht en regelt zaken die niet in de statuten worden geregeld. In onze ervaring is het raadzaam om in het geval dat een besloten vennootschap meerdere aandeelhouders heeft altijd ten minste een aantal zaken in de aandeelhoudersovereenkomst te regelen, denk aan het contractrecht. Dit kan veel potentiële bronnen van conflicten en daarmee kostbare en langdurige procedures voorkomen. Klik hier voor meer info. 

Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zich persoonlijk verplicht om een zekere periode arbeid te verrichten onder het gezag van de werkgever. De werkgever betaalt hiervoor loon aan de werknemer. Arbeidsovereenkomsten kunnen in beginsel vormvrij worden gesloten. Toch is het raadzaam alles schriftelijk vast te leggen, om problemen in de toekomst te voorkomen. Bij uw advocaten hebben wij ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en contractrecht.

Lees jij wel eens de kleine lettertjes die worden getoond bij een (online) bestelling? Grote kans dat je deze overslaat. Toch kan het van belang zijn om hiervan kennis te nemen. Die kleine lettertjes zijn namelijk algemene voorwaarden: regels die door een ondernemer zijn opgesteld en die gelden voor alle partijen waarmee hij contracten sluit. Het kunnen voorwaarden zijn die onder andere gaan over levering, aansprakelijkheid, garantietermijnen en wijze van betaling. Om problemen te voorkomen, is het raadzaam om deugdelijke algemene voorwaarden op te (laten) stellen. Neem contact met ons op om meer te weten over algemene voorwaarden of het contractrecht.

Bij het starten van een onderneming of het aangaan van een samenwerking met potentiële klanten of leveranciers, kan het van groot belang zijn om in onderhandeling te treden over de precieze voorwaarden waaronder zal worden gecontracteerd. Veel mensen vinden onderhandelen over de prijs of gunstige voorwaarden moeilijk. Toch is het raadzaam om dit te doen: men gaat immers een duurzame relatie aan, waarbij de voorwaarden van groot belang zijn. Heb je vragen over het contractrecht? Neem contact met ons op.

De geldleningsovereenkomst lijkt een relatief eenvoudige overeenkomst, waarbij de ene partij geld leent van de andere partij, al dan niet tegen betaling van rente. Toch is het raadzaam om ook de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst goed vast te leggen. Hierbij kan worden gedacht aan wanneer het geld dient te worden terugbetaald, of er een rentepercentage van toepassing is, hoe de terugbetaling dient te geschieden, etc. Heb je vragen hierover, of over het contractrecht? Neem contact met ons op.

In een huurovereenkomst worden de afspraken tussen een huurder en een verhuurder van een woning vastgelegd. De belangrijkste zaken die hierin worden opgenomen zijn de huurprijs, de duur van het contract, de hoogte van de borg, de huisregels etc. Door onze ruime kennis op het gebied van contractrecht en huurrecht, kunnen wij jou bijstaan in alle kwesties rondom huurovereenkomsten. 

Indien een huurder het pand verlaat en er een nieuwe huurder intrekt, wordt er vaak een overnameovereenkomst gesloten. De nieuwe huurder neemt dan bepaalde zaken over van de huurder. Dit is een aangelegenheid tussen partijen, waarbij de verhuurder geen partij is en waarin hij dus ook geen verantwoordelijkheid draagt. Om discussies te voorkomen kan het wel raadzaam zijn deze overnameovereenkomst aan de huurovereenkomst te hechten, zodat altijd duidelijk is wat er is afgesproken over roerende zaken die in het gehuurde achterblijven. Heb je vragen over overeenkomsten of het contractrecht? Neem dan contact met ons op. 

Een maatschap of vennootschap onder firma kan vormvrij en dus ook mondeling worden aangegaan. Het verdient echter altijd de voorkeur om de afspraken tussen de vennoten of maten ook schriftelijk vast te leggen. Meer weten over het contractrecht? Neem contact met ons op.

Op het moment dat er een geschil ontstaat met betrekking tot de uitvoering of inhoud van een overeenkomst, speelt er altijd een uitlegkwestie: wat is er precies afgesproken? Uiteraard is hierbij de tekst van de overeenkomst (de taalkundige uitleg) van groot belang. Naast de taalkundige uitleg is het echter ook van belang wat partijen over en weer hebben verklaard bij het sluiten van de overeenkomst en wat zij redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid. Meer weten over overeenkomsten en het contractrecht? Neem contact met ons op.

Om zekerheid te verkrijgen ter voldoening van betalingsverplichtingen, kan een financier (bijvoorbeeld een bank) vragen om zekerheidsrechten. De meest voorkomende zekerheidsrechten zijn hypotheek- en pandrecht. Een hypotheekrecht kan worden gevestigd op onroerende zaken en registergoederen, door middel van een notariële akte die wordt ingeschreven in het Kadaster. Een pandrecht is een recht dat gevestigd kan worden op alle goederen (bijv. bedrijfsvoorraden, vorderingen en aandelen). Het ligt aan het soort goed waarop het zekerheidsrecht gevestigd wordt, hoe deze vestiging plaats dient te vinden. Meer weten over het contractrecht? Neem contact met ons op.

Bij overname van een bedrijf kan worden gekozen voor een zogenaamde “activa passiva transactie”, waarbij het oorspronkelijke bedrijf alle bezittingen verkoopt en alle schulden aflost, waarna het bedrijf kan worden beëindigd. Vervolgens kan de nieuwe eigenaar dan verder met een balans die op nul staat.

Bij een agentuurovereenkomst draagt de ene partij (de principaal) de andere partij (de handelsagent) op, om voor hem, tegen een beloning, bij de totstandkoming van overeenkomsten te bemiddelen. Een agentuurovereenkomst bestaat doorgaans uit meerdere elementen. Zo kan erin worden opgenomen welke provisie de handelsagent toekomt, welke opzegtermijnen er worden gehanteerd, of er een goodwillvergoeding van toepassing is, of partijen tussentijds kunnen opzeggen etc. jouw advocaten is gespecialiseerd in agenturen en kan je voorzien van juridisch advies op dit gebied. 

Indien men producten wenst te verspreiden over een groot gedeelte van de markt, is het soms raadzaam een distributieovereenkomst te sluiten. Een dergelijke overeenkomst wordt gesloten tussen een leverancier en een partij (distributeur) die de producten inkoopt en vervolgens weer doorverkoopt. De distributeur verspreidt de producten over de markt en doet dit voor eigen rekening en risico. Middels distributie wordt het bereik van een onderneming vergroot. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van het contractrecht kunnen wij jou ook op het gebied van distributieovereenkomsten van advies voorzien. 

Het beëindigen van een overeenkomst wordt ook wel ontbinding genoemd. Een overeenkomst kan onder omstandigheden worden ontbonden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van één van de contractspartijen, wanneer er sprake is van non-conformiteit of onvoorziene omstandigheden. In sommige gevallen kunnen partijen de overeenkomst zelf ontbinden, in andere gevallen dient ontbinding te worden gevraagd aan de rechter. Meer weten over het contractrecht? Neem contact met ons op.

Indien één van de contractspartijen zijn verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst, niet nakomt, kan de andere partij nakoming vorderen. Dit houdt simpelweg in dat aan de andere partij wordt gevraagd alsnog aan de verplichtingen te voldoen. In sommige gevallen kan er ook schadevergoeding worden gevorderd voor schade die is ontstaan doordat de wederpartij zijn verplichting niet is nagekomen.

Een maatschap of vennootschap onder firma kan vormvrij en dus ook mondeling worden aangegaan. Het verdient echter altijd de voorkeur om de afspraken tussen de vennoten of maten ook schriftelijk vast te leggen. Meer weten over deze rechtsvormen? Klik dan hier voor informatie over het vennootschapsrecht. 

Sommige overeenkomsten bevatten een tussentijds opzegbeding, waardoor partijen tussentijds onder de overeenkomst uit kunnen komen. Een dergelijk opzegbeding kan in allerlei soorten overeenkomsten voorkomen, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten en distributieovereenkomsten. Soms is het niet duidelijk of een contract tussentijds kan worden opgezegd. Meer weten over het contractrecht? Neem contact met ons op.

Soms komt het voor dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. De andere partij kan daardoor schade lijden. In de eerste plaats dient de wederpartij dan aangesproken te worden tot nakoming. Is nakoming (deels) onmogelijk, dan kan de schadelijdende partij onder omstandigheden recht hebben op schadevergoeding. Of men recht heeft op schadevergoeding en onder welke omstandigheden, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Vaak bestaat de misvatting dat een overeenkomst pas tot stand komt indien deze schriftelijk is gesloten. Dat is echter (in de meeste gevallen) onjuist. Nu in Nederland het contractrecht veelal vormvrij is, zijn ook mondelinge overeenkomsten bindend. Dit is slechts anders wanneer de wet een vormvereiste (zoals het schriftelijkheidsvereiste bij het kopen van een woning) voorschrijft. Het probleem met mondelinge overeenkomsten is vaak wel dat het moeilijk is om te bewijzen wat er precies is afgesproken. Daarom is het altijd raadzaam om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Een harde eis is dit echter niet.

Een verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen een verzekeringnemer en een verzekeraar waarbij de verzekeringnemer wordt verzekerd om tegen betaling van premies schadeloos gesteld te worden indien het verzekerde risico optreedt. In de polisvoorwaarden van de verzekering wordt dan vaak gespecificeerd welke risico’s precies zijn gedekt. Soms kan het zo zijn dat er een geschil ontstaat over de precieze dekking van een verzekering, op het moment dat de verzekerde daarop aanspraak maakt. 

Zij gingen u voor

Inmiddels al meerdere keren naar volle tevredenheid geholpen door jouw advocaten bij onder meer het opstellen en beoordelen van contracten.

Niels Klinkhamer

Na één telefoontje zeer snel professioneel geholpen door Thomas Devens. Zijn betrokkenheid en kundig advies heeft ons enorm geholpen in onze strakke planning een mooi lokaal initiatief te lanceren. Kortom, zeer tevreden!

Maurice Dassen

Je weet waar je aan begint

Logisch, bij een vraag of een juridisch conflict wil je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Dat realiseren wij ons heel goed! Tijdens ons eerste gesprek geven wij je daarom al meteen een duidelijk eerste advies en een inschatting van de kosten. Wel zo transparant.

Gerelateerde artikelen

Risico’s uitsluiten met de Legal Check

Ondernemers houden zich er liever niet mee bezig: arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en vaststellingsovereenkomsten. Niet zelden sluipen er dus in de loop van de tijd foutjes in. En dat kan je als ondernemer duur komen te staan. Jouw advocaten voegt daarom de Legal Check toe aan het repertoire. 

Lees meer

De 4 belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Wet franchise

Thomas over de nieuwe Franchisewet die sinds 1 januari dit jaar van kracht is. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Lees meer

Gronden voor huurprijsvermindering van bedrijfsruimte i.v.m. coronacrisis

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op alle ondernemers, is een feit dat buiten kijf staat. Hoe groot de impact precies is, hangt af van vele verschillende omstandigheden. De coronamaatregelen kunnen er voor sommige ondernemers voor zorgen dat het hun bedrijfsvoering wordt bemoeilijkt. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is dat de omzet terugloopt en dat het lastig wordt om vaste lasten (zoals bijvoorbeeld de huur) te kunnen blijven betalen.

Lees meer

De aanneemovereenkomst tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis komen op alle vlakken in de samenleving tot uitdrukking. Niet alleen zijn winkels, horeca, sportgelegenheden en kantoren gesloten: ook de bouw ligt op veel plaatsen stil. De juridische vraag die dan rijst is: voor wiens rekening en risico komt de vertraging? En welke rechten en verplichtingen hebben de opdrachtgever en aannemer jegens elkaar?

Lees meer

Uw contracten: overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Een belangrijke vraag die bij veel ondernemers leeft, is hoe zij uitvoering dienen te geven aan bepaalde contracten. Tijdens de coronacrisis zijn de omstandigheden immers zodanig gewijzigd dat het nakomen van bepaalde verplichtingen wellicht een stuk lastiger wordt en daarvoor bovendien de financiële middelen ontbreken. In deze blog lichten wij de juridische complicaties en mogelijkheden nader aan u toe.

Lees meer

Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen?

De gevolgen van het coronavirus doen zich (helaas) al overal voelen. Door liquiditeitsproblemen ontstaan situaties waarin een huurder de huur niet langer kan betalen. Wat kunt u als huurder of verhuurder doen in een dergelijke situatie?

Lees meer
Bel ons nu