Franchiseovereenkomst

Agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten

De agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomst worden vaak in één adem genoemd. Begrijpelijk, want het zijn allemaal manieren om producten en diensten op de nationale of internationale markt te brengen. Wij bieden juridisch advies bij onder andere het opstellen of beëindigen van uw agentuur-, distributie- of franchiseovereenkomst, klant-, goodwill- en schadevergoedingen. Heb je daar vragen over? Aarzel niet om ons even te bellen. Wij geven je geheel vrijblijvend advies op maat.

Hieronder vind je onze bijzondere specialisaties op dit gebied.

Onze werkwijze

Bij jouw advocaten kun je terecht voor:

  • (Proactief) juridisch advies
  • Bijstand bij juridische procedures
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten

Waar kunnen we u mee helpen?

Dit is een bijzonder onderdeel van het (internationale) contractenrecht. De agentuurovereenkomst is een veel gebruikte manier om producten of diensten te vermarkten, vaak internationaal. Hoewel de overeenkomst best complex is, dat komt mede door het Europese karakter en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, bestaat over het nut en de noodzaak van deze regelgeving geen discussie.

Wil je een agentuurovereenkomst, dan begeleidt jouw advocaten graag bij het opstellen van de overeenkomst en bij onderhandelingen. Hoewel partijen in grote mate vrij zijn om afspraken te maken, blijven die vaak achterwege. In dat geval gelden wet en rechtspraak. Dit geldt ook bij het beëindigen ervan; ook dan kunnen partijen niet (of beperkt) van regels afwijken. Daarom is het zaak om mogelijke toekomstige gevolgen van een beëindiging tijdig in kaart te brengen; goede raad om lange, vaak kostbare procedures te voorkomen. Heb je vragen over geschillen tussen aandeelhouders en vennoten, of wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Een distributieovereenkomst is een zakelijke samenwerking, waarbij een leverancier producten verkoopt aan een distributeur die deze tegen een marge doorverkoopt. Distributieovereenkomsten zijn niet in de wet geregeld. Ondanks dat er vaak veel te doen is over het karakter van deze samenwerkingen, hebben partijen toch een grote vrijheid om deze zelf in te vullen. Op het gebied van duurovereenkomsten – de distributieovereenkomst is een duurovereenkomst, een overeenkomst die voor langere bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegeven – bestaat ook veel jurisprudentie over het beëindigen ervan.

Een franchiseovereenkomst betreft een samenwerkingsovereenkomst tussen een franchisegever en een franchisenemer, waarbij de franchisegever de franchisenemer toestaat gebruik te maken van de franchiseformule van de franchisegever. Hiervoor gelden geen specifieke wettelijke bepalingen: de franchiseovereenkomst is aldus vormvrij. De franchisenemer is verantwoordelijk voor zijn eigen vestiging en aldus zelfstandig ondernemer. Wel maakt hij gebruik van de bekendheid (en vaak ook marketing) van de franchisegever. Bij jouw advocaten hebben wij ruime ervaring in het opstellen, beoordelen en aanpassen van franchiseovereenkomsten. Ook voor geschillen in franchisekwesties kun je bij ons terecht.

Bij een agentuurovereenkomst draagt de ene partij (de principaal) de andere partij (de handelsagent) op, om voor hem, tegen een beloning, bij de totstandkoming van overeenkomsten te bemiddelen. Het opstellen van een dergelijke overeenkomst vergt veel specifieke kennis over agenturen. In de overeenkomst dient namelijk te worden opgenomen wanneer de handelsagent provisie toekomt, wat de opzegbevoegdheden (en opzegtermijnen) van partijen zijn en of de handelsagent bij beëindiging van de agentuurovereenkomst een beëindigingsvergoeding toekomt.

Bij beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de handelsagent onder omstandigheden recht op een goodwillvergoeding; ook wel klantenvergoeding genoemd. Dit vloeit voort uit de gedachte dat een handelsagent door klanten aan te brengen een bepaalde goodwill opbouwt voor de principaal voor wie hij die klanten benadert. Als de principaal daar na beëindiging van de agentuurovereenkomst nog voordeel van heeft, dan acht de Europese wetgever het redelijk dat hij daarvoor een goodwillvergoeding of klantenvergoeding betaalt aan de handelsagent. Wil je meer weten? Klik dan hier

Het idee van een internationale agentuurovereenkomst is dat een handelsagent in naam van en voor rekening van de principaal overeenkomsten sluit. Een groot voordeel hiervan is dat de handelsagent de markt op het desbetreffende gebied kent (en de principaal vaak niet). De handelsagent weet (als het goed is) waar de potentiële klanten te vinden zijn en benadert deze. Voor zijn werkzaamheden krijgt de handelsagent dan provisie. Klik hier om meer te lezen. 

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst dient de opzeggende partij een opzegtermijn in acht te nemen. De minimale termijnen zijn vastgelegd in de wet en zijn afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Indien de overeenkomst korter dan drie jaar heeft geduurd moet een opzegtermijn van vier maanden in acht worden genomen, indien de overeenkomst drie tot zes jaar heeft geduurd geldt een termijn van vijf maanden en indien de overeenkomst meer dan zes jaar heeft voortgeduurd moet een opzegtermijn van 6 maanden worden aangehouden. Klik hier voor meer informatie. 

In een franchiseovereenkomst is normaliter een datum opgenomen waarop de overeenkomst eindigt, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om de overeenkomst na die periode te verlengen. Behoudens uitzonderingen, is tussentijdse beëindiging meestal niet mogelijk. Bij het einde van de franchiseovereenkomst, eindigen de wederzijdse verplichtingen. De franchisegever hoeft de formule niet langer ter beschikking te stellen. De franchisenemer mag dan het concept niet meer gebruiken. Sommige bepalingen uit de overeenkomst, zoals het concurrentie- en relatiebeding, werken nog door na de einddatum.

Bij het starten van een franchiseonderneming wordt in de voorfase vaak onderhandeld tussen de franchisegever en de franchisenemer, waarbij de franchisegever vaak een indicatie geeft van de te verwachten omzetten die behaald kunnen worden door de franchisenemer. In de jurisprudentie wordt er wel vanuit gegaan dat franchisegevers niet verplicht zijn om omzetprognoses te verstrekken, maar dat áls zij dit wel doen, de cijfers waarop de prognoses zijn gebaseerd, deugdelijk dienen te zijn en terug te voeren moeten zijn op gedegen onderzoeken.

Veel agentuurovereenkomsten hebben een internationaal karakter, omdat daarbij meerdere Europese of niet-Europese landen zijn betrokken. In geval van een schriftelijke agentuurovereenkomst hebben partijen doorgaans ook een bevoegde rechter en het toepasselijke recht aangewezen. Deze rechter is dan exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen en dient daarbij het gekozen recht toe te passen. Klik hier voor meer informatie. 

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst dient de opzeggende partij een opzegtermijn in acht te nemen. De minimale termijnen zijn vastgelegd in de wet en zijn afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Partijen kunnen echter daarvan in de agentuurovereenkomst in bepaalde mate van afwijken. Het hanteren van een juiste opzegtermijn is van groot belang in verband met de opzegvergoeding. Meer lezen? Klik dan hier

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst dient de opzeggende partij een opzegtermijn in acht te nemen. De minimale termijnen zijn vastgelegd in de wet en zijn afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Partijen kunnen daarvan in de agentuurovereenkomst in een bepaalde mate echter van afwijken. Meer weten over de onregelmatige opzegging? Klik dan hier.

Tot enkele jaren geleden werd er bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst doorgaans zelden een andere schadevergoeding gevorderd dan een opzegvergoeding en een goodwillvergoeding of klantvergoeding. Inmiddels is op basis van verschillende uitspraken echter duidelijk dat het onder omstandigheden óók mogelijk is om aanvullende schadevergoeding te vorderen bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst. Klik hier voor meer informatie. 

Kenmerkend voor de opzegging c.q. beëindiging van een agentuurovereenkomst is dat in beginsel (behoudens uitzonderingen als bepaald in art. 7:422 lid 4 BW) een vergoeding dient te worden betaald. De termijn waartegen kan worden opgezegd is afhankelijk van de duur van de overeenkomst en of partijen een opzegtermijn zijn overeengekomen. Is er géén opzegtermijn overeengekomen, dan vallen partijen terug op de wettelijke opzegtermijnen (art. 7:437 BW). 

Bij de totstandkoming van een agentuurovereenkomst is vaak enige onderhandeling vereist, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de beloning voor de bemiddelingsactiviteiten van de handelsagent. 

In de Nederlandse Franchisecode staan gedragsregels voor franchisegevers en -nemers bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een franchiseovereenkomst. Hierin zijn ook de wederzijdse verplichtingen opgenomen. Het is raadzaam om een franchiseovereenkomst vorm te geven volgens de gedragsregels die vermeld staan in de Nederlandse Franchisecode. 

Bij het starten van een franchiseonderneming wordt in de voorfase vaak onderhandeld tussen de franchisegever en de franchisenemer. De franchisegever geeft hierbij vaak een indicatie van de te verwachten omzetten die behaald kunnen worden door de franchisenemer. Schept de franchisegever onjuiste verwachtingen, dan kan hij onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden.

Een distributieovereenkomst kan worden gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarbij in acht dient te worden genomen dat een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet tussentijds kan worden opgezegd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarvoor geen contractuele opzeggingsregeling geldt, is in beginsel opzegbaar. Dit volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad. Wel kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat er een redelijke opzegtermijn in acht dient te worden genomen. 

De agentuurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst, die onderhevig is aan specifieke wet- en regelgeving. Het opstellen van een agentuurovereenkomst vergt dan ook specifieke kennis van dit rechtsgebied. 

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen al jarenlang zaken met elkaar doen, maar dat daarover niets formeel is vastgelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er opeenvolgende orders worden verzonden, maar hierover niets is geregeld. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan er sprake zijn van een duurovereenkomst. Daarbij is er sprake van prestaties die gedurende zekere tijd voortduren, elkaar opvolgen of herhaald worden.

Zij gingen u voor

Ik had een langslepend conflict dat ik met een andere advocaat bij de Rechtbank verloor. Dankzij Mr. Thomas Devens is deze zaak bij het Gerechtshof tot een goed einde gekomen. Mr. Devens is naast deskundig ook zeer betrokken bij de zaak en zijn cliënt, reageert snel en maakt waar waar hij voor staat. Wanneer je juridische problemen hebt beveel ik Mr. Thomas Devens van harte aan.

Els Smeelen-Maessen

Je weet waar je aan begint

Logisch, bij een vraag of een juridisch conflict wil je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Dat realiseren wij ons heel goed! Tijdens ons eerste gesprek geven wij je daarom al meteen een duidelijk eerste advies en een inschatting van de kosten. Wel zo transparant.

Gerelateerde artikelen

Risico’s uitsluiten met de Legal Check

Ondernemers houden zich er liever niet mee bezig: arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en vaststellingsovereenkomsten. Niet zelden sluipen er dus in de loop van de tijd foutjes in. En dat kan je als ondernemer duur komen te staan. Jouw advocaten voegt daarom de Legal Check toe aan het repertoire. 

Lees meer

Recht op een goodwillvergoeding cq. klantenvergoeding bij beëindiging van een agentuurovereenkomst

Bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft een handelsagent onder omstandigheden recht op een goodwillvergoeding; ook wel klantenvergoeding genoemd. Veel geschillen naar aanleiding van de beëindiging van een agentuurovereenkomst zien op de vraag of een handelsagent recht heeft op een klantenvergoeding en zo ja, hoe hoog die vergoeding dan moet zijn.

Lees meer

Vijf aandachtspunten bij de beindiging van een agentuurovereenkomst

Een specialistisch onderdeel van het (internationale) contractenrecht is de agentuurovereenkomst. Dit rechtsgebied is mede als gevolg van haar grondslag in het Europese recht en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie vrij complex. Over het nut en de noodzaak van deze regelgeving bestaat echter geen enkele discussie: de agentuurovereenkomst is een veel gebruikte manier om producten of diensten te vermarkten in vaak internationale verbanden. 

Lees meer
Bel ons nu