Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden en algemeen:

1.1 Al onze overeenkomsten worden aangegaan tussen Opdrachtgever en uw advocaten b.v. (hierna:“uw advocaten”), gevestigd te Maastricht. uw advocaten is een praktijkvennootschap, waarbij de advocaten mr. Thomas Devens en mr. Luc Delahaye, via een holding, in dienst zijn.Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende, vervolg- en/of nieuwe opdrachten  tussen uw advocaten en Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in de laatstgenoemde gevallen steeds bekend verondersteld met deze algemene voorwaarden en verondersteld ingestemd te hebben met de toepasselijkheid.

1.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat uw advocaten digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert.

1.3 uw advocaten verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor uw advocaten geldende wet- en regelgeving is uw advocaten onder omstandigheden verplicht om zich van de identiteit van Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van Opdrachtgever tot bestanden en overige documenten en de opslag van digitale bestanden van uw advocaten in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt gegarandeerd. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. uw advocaten heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een afschrift daarvan aan hem verstrekken.

1.4 uw advocaten archiveert dossiers na sluiting nog minimaal vijf jaren, waarna deze – behoudens tegenbericht van opdrachtgever – worden vernietigd.

1.5 uw advocaten heeft géén stichting derdengelden en kan dan ook geen derdengelden ontvangen.

Betaling griffierecht en facturen:

2.1 Bij gerechtelijke procedures kan Opdrachtgever griffierecht verschuldigd zijn. uw advocaten zal de factuur van de gerechtelijke instanties steeds op korte termijn ter betaling doorsturen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen voor de rechtstreekse betaling daarvan. Het niet tijdig betalen van de factuur aan gerechtelijke instanties kan ertoe leiden dat de zaak niet in behandeling wordt genomen en/of Opdrachtgever in het ongelijk wordt gesteld zonder dat er rekening wordt gehouden met de inhoud van de zaak. uw advocaten aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

2.2 In het geval dat Opdrachtgever de facturen die door uw advocaten worden verzonden niet tijdig volledig betaalt behoudt uw advocaten zich uitdrukkelijk het recht voor om de werkzaamheden op te schorten zonder dat zij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk is. 

Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring:

3.1 De aansprakelijkheid van uw advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. uw advocaten is verzekerd tot een bedrag van maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis. Indien de verzekering om welke reden dan ook niet uitkeert dan is uw advocaten primair niet aansprakelijk en subsidiair aansprakelijk tot maximaal het aan Opdrachtgever voor de opdracht gefactureerde bedrag.

3.2 Bij het inschakelen door uw advocaten van derden en bij het gebruik door uw advocaten van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal uw advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. uw advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door uw advocaten gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart uw advocaten voor eventuele aanspraken van derden, al dan niet ingeschakeld door uw advocaten, die verband houden met of voortvloeien uit de voor of ten behoeve van Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.

3.4 Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet- beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de Opdrachtgever tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

3.5 Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde, adviezen wordt geheel uitgesloten.

3.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door uw advocaten aan Opdrachtgever verleende dienst.

3.7 Iedere aansprakelijkheid van advocaten, werknemers, aandeelhouders en/of bestuurders, respectievelijk andere (rechts)personen die namens uw advocaten bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever zal genoemde derden vrijwaren voor eventuele aanspraken van opdrachtnemer, behoudens in het geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde personen te allen tijde een beroep kunnen doen.

3.8 De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

4.1 Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden steeds beslecht door de Nederlandse rechter.

4.2 Eventuele geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

Bel ons nu