Advies Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

02 april 2020 | nieuws

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus hebben veel bedrijven hun deuren noodgedwongen moeten sluiten. Werkgevers die hun bedrijf wegens omstandigheden moeten sluiten, of hun werknemers minder uren kunnen bieden, konden tot voor kort een vergunning werktijdverkorting aanvragen. Omdat de situatie rondom het coronavirus zodanig ingrijpend is, is op 17 maart door het kabinet een nieuwe regeling afgekondigd: de “Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud” (NOW). Met de komst van deze regeling is het niet langer mogelijk werktijdverkorting aan te vragen. De werktijdverkortingsregeling is dus per 17 maart ingetrokken.

 

Wat houdt de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud in?

De Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is speciaal ingevoerd door het kabinet als reactie op de corona crisis, en komt geheel ter vervanging van de mogelijkheid tot het aanvragen van werktijdverkorting. De maatregel dient als tegemoetkoming in de loonkosten wanneer uw werknemers wegens het coronavirus minder of geen uren kunnen werken. De NOW staat, in tegenstelling tot de regeling werktijdverkorting, open voor alle werknemers: ook werknemers met een 0-uren contract en uitzendkrachten komen voor deze regeling in aanmerking.

U dient de aanvraag in bij het UWV, waarna het UWV u een voorschot betaalt. U kunt aldus het loon van de werknemers gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kunt u in ieder geval voor drie maanden aangevragen, met de optie tot verlenging van nog eens drie maanden.
 

De voorwaarden om in aanmerking te komen

De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van de tegemoetkoming is dat u zich houdt aan de verplichting om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen tijdens de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, dient u verder te volden aan de volgende voorwaarden:
 

  • U verwacht tenminste 20% omzetverlies, waarbij het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in uw omzet, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt. Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van uw loonsom. Wanneer bijvoorbeeld 25% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van uw loonsom.
  • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
  • U betaalt het loon aan uw werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

     

NOW: aanvraag en voorschot

De aanvraag voor de NOW wordt opengesteld tot en met 31 mei 2020. Naar verwachting kunt u vanaf 6 april een aanvraag  ingedienen via de website van het UWV. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken het voorschot aan u uit te betalen. Dit gebeurt in drie termijnen. Formeel dient het UWV binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing te nemen.

 

20% omzetdaling

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling, dient u aan te tonen dat er sprake is van ten minste 20% omzetverlies. Het moet hierbij gaan om een aaneengesloten periode van drie maanden in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020. 

U kunt zelf bepalen of de meetperiode start op 1 maart, 1 april of 1 mei, waarbij het altijd moet gaan om een aaneensluitende periode van drie maanden. De procentuele omzetdaling zal worden berekend door de geschatte omzet in de meetperiode uit te drukken in een percentage van de referentieomzet, welke 25% over het kalenderjaar 2019 bedraagt. 

Indien er minder dan 20% omzetverlies wordt vastgesteld, kunt u geen aanspraak maken op tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling. 

 

Vaststellen van de subsidie

Binnen 24 weken nadat de subsidieperiode is afgelopen, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen bij het UWV. Doet u dit niet, dan zal de subsidieverlening door de overheid worden ingetrokken en wordt deze teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling. 

Om vaststelling van de subsidie te krijgen, dient u de definitieve gegevens over de omzetdaling bij het UWV aan te leveren, een accountantsverklaring en een verklaring dat u heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de NOW-regeling. 

De hoogte van de subsidie zal worden berekend aan de hand van de volgende formule:
 

A x B x 3 x 1,3 x 0,9
 

A       = het verwachte percentage omzetdaling (%)

B       = de totale loonsom van de werknemers (aangiftetijdvak januari 2020)

       = maart, april, mei

1,3     = forfaitaire opslag (i.v.m. werkgeverslasten)

0,9     = de maximale tegemoetkoming van de loonsom
 

Uit deze formule volgt dat bij een omzetdaling van 100 %, de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom bedraagt.

Het UWV dient binnen 22 weken na ontvangst van uw aanvraag voor de vaststelling een beslissing te nemen. Een eventueel te veel te betaald voorschot kan worden teruggevorderd, of er kan een nabetaling worden gedaan. 

 

Geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Wanneer u zich als werkgever beroept op tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling, mag u voor uw medewerkers géén ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Deze verplichting geldt voor de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. 

Indien u zich niet aan deze verplichting houdt, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt dan verhoogd met 50%. Het loon van de ontslagen werknemers, alsmede de vermeerdering van 50%, wordt dan in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. 

Heeft u reeds een ontslagaanvraag ingediend wegens bedrijfseconomische redenen, kunt u deze nog binnen vijf dagen intrekken.

De volledige NOW-regeling kunt u downloaden via de website van de Rijksoverheid

 

Als ondernemer heeft u ongetwijfeld vragen welke juridische gevolgen de coronacrisis heeft voor u, uw bedrijf én medewerkers. Leg uw vraag gerust aan ons voor. Met onze speciale coronadesk bieden wij u een gratis helpende hand.

 

Neem contact op met onze coronadesk

 

 

 

Samenvatting Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud
 


 

Juridisch advies nodig?

Maak dan vrijblijvend een afspraak. Onze advocaten staan jou graag te woord.

Afspraak maken

Leg jouw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij jou in de gelegenheid om je prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

22 oktober 2020 | nieuws | door: 1

Rijdt het CBR nu zelf te hard?

Onlangs werden wij benaderd door het vakblad voor de rijschoolbranche Rijschool Pro met een vraag over de (nieuw) ingevoerde maatregelen door het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR). Het CBR heeft recentelijk besloten dat het verplicht is om mondkapjes te dragen tijdens niet alleen het rijexamen, maar ook (zelfs) tijdens de daaraan voorafgaande rijlessen. Aan ons de vraag of dergelijke verplichtingen juridisch toelaatbaar zijn.

Lees meer
19 juli 2022 | nieuws | door: 3

Dit verandert voor werkgevers op 1 augustus

Vanaf 1 augustus 2022 treden een aantal wetwijzigingen in werking die gevolgen hebben voor arbeidsovereenkomsten met jouw werknemer(s). We nemen de belangrijkste wijzigingen door en geven duidelijk aan waar je vanaf 1 augustus 2022 op moet letten.

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu