Privacy Statement en disclaimer

uw advocaten, gevestigd en kantoorhoudende te (6229 EZ) Maastricht aan de Leidenlaan no. 14 (KvK-nummer 74 295 225), respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. In dit document vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van potentiele cliënten, cliënten, relaties en sollicitanten. U vindt hierin ook hoe wij zorgdragen voor uw persoonsgegevens. Daarmee geven wij uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) neergelegde wettelijke informatieplicht.

Wat verwerken wij?

uw advocaten verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die door u uit eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening door uw advocaten zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bij ons zijn bekend geraakt.

Uw navolgende persoonsgegevens worden mogelijkerwijs verwerkt: 

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, adres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het bijwonen van onze events en bijeenkomsten;
 • persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de door u aan ons verleende opdracht en/of in het kader van onze dienstverlening;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van de behandeling van uw zaak;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals die hierna worden vermeld.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

uw advocaten verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. uw advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 • in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot dienstverlening en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • werving en selectie;
 • om de op Uw advocaten rustende wettelijke verplichtingen na te komen (denk bijvoorbeeld aan gedragsregels, wettelijke identificatieplicht in het kader van de Wwft, etc.);
 • voor commerciële / marketing activiteiten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt daartoe, het toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events, commerciële communicatie, etc.);
 • voor het behandelen van uw sollicitatie of stage(verzoek);voor het generen van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

Doel van de verwerking

De verwerking van uw gegevens baseert uw advocaten op een of meerdere van de navolgende rechtsgronden:

 • een met u gesloten overeenkomst;
 • uw uitdrukkelijk gegeven toestemming.;
 • een of meerdere wettelijke verplichtingen;
 • een (ander) gerechtvaardigd belang.

Delen met derden

In het kader van de in dit privacy beleid beschreven doeleinden kan uw advocaten uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van uw advocaten. Daarnaast kan uw advocaten uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder bijvoorbeeld (maar niet beperkt daartoe):

 • met is derden die betrokken zijn bij de juridische diensten die uw advocaten verleent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan andere advocaten, wederpartijen, deurwaarders, gerechtelijke instanties, accountants, notarissen, overheidsinstellingen, etc.;
 • toezichthoudende instanties en andere instanties, indien zulks noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • leveranciers van uw advocaten die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacy beleid omschreven doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT-partijen, communicatiediensten, etc.

uw advocaten geeft uw persoonsgegevens alleen door aan de hiervoor genoemde derde partijen voor de in dit privacy beleid genoemde doeleinden en enkel op basis van de in dit privacy beleid vermelde grondslagen.

De derden aan wie wij uw persoonsgegevens eventueel verstrekken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. uw advocaten is daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van uw advocaten , zal uw advocaten steeds met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten om aan de AVG omschreven vereisten te voldoen.

Uw veiligheid

uw advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Uw rechten

De AVG geeft u de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij bewaren in te zien, ons te vragen of wij die willen verwijderen of aan te geven dat u de gegevens wenst te corrigeren of aanvullen. Daarnaast heeft u ook het recht om te vragen om een beperking van de verwerking van de gegevens of daartegen bezwaar te maken. Ten slotte heeft u het recht om de door ons bewaarde persoonsgegevens die betrekking hebben op u op te vragen in het kader van dataportabiliteit (=overdragen data). Indien u gebruik wilt maken van een van deze mogelijkheden dan kunt u ons dat laten weten via welkom@uw-advocaten.nl. Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek gehoor kunnen geven, omdat dit in strijd komt met onze verplichtingen als advocaat, de wet of omwille van andere bijzondere redenen. Indien en voor zover dat het geval is dan zullen wij u dat gemotiveerd laten weten.

Cookies

uw advocaten maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies (een klein tekstbestand dat door uw internetbrowser op uw computer wordt opslagen) om onze website zo goed mogelijk in te richten. Daarnaast maken wij mogelijkerwijs gebruik van Google Analytics. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw internetbrowser aan te passen.

Bewaren

uw advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Gebruik social media 

Op de website van de uw advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. uw advocaten houdt geen toezicht op- en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van soortgelijke diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy beleid van die derden door te lezen.

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. uw advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met een van de privacyofficers van ons kantoor. De contactgegevens zijn:

uw advocaten
Leidenlaan 14
6229 EZ Maastricht

+31 (0) 85 79 212 79

welkom@uw-advocaten.nl

Bel ons nu