Privacyverklaring

jouw advocaten, gevestigd en kantoorhoudende te (6229 EZ) Maastricht aan de Leidenlaan no. 14D (KvK-nummer 74 295 225), respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare (levende) natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

In dit document vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van potentiële cliënten, cliënten, relaties en sollicitanten. Je vindt hierin ook hoe wij zorgdragen voor jouw persoonsgegevens. Daarmee geven wij uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) neergelegde wettelijke informatieplicht.

Wat verwerken wij?

jouw advocaten verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die door jou uit eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening door jouw advocaten zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bij ons zijn bekend geraakt.

Jouw navolgende persoonsgegevens worden mogelijkerwijs verwerkt: 

 • basisgegevens zoals jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel;
 • contactgegevens zoals jouw e-mailadres, adres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • gegevens betreffende jouw bezoek aan onze website, zoals de pagina’s die je bezoekt;
 • persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt in het kader van het bijwonen van onze events en bijeenkomsten;
 • persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt in het kader van de door jou aan ons verleende opdracht en/of in het kader van onze dienstverlening;
 • persoonsgegevens die jij ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in jouw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals die hierna worden vermeld.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

jouw advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden.

 • in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot dienstverlening en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • werving en selectie;
 • om de op jouw advocaten rustende wettelijke verplichtingen na te komen (denk bijvoorbeeld aan gedragsregels, wettelijke identificatieplicht in het kader van de Wwft, etc.);
 • commerciële / marketing activiteiten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt daartoe, het toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events, commerciële communicatie, etc.);
 • het behandelen van jouw sollicitatie of stage(verzoek);
 • het genereren van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

Grondslagen voor de verwerking

De verwerking van jouw gegevens baseert jouw advocaten op een of meerdere van de navolgende rechtsgronden:

 • een met jou gesloten overeenkomst;
 • jouw uitdrukkelijk gegeven toestemming, welke te allen tijde door jou weer kan worden ingetrokken door contact met ons op te nemen op een van de op onze website www.jouw-advocaten.nl gemelde wijzen en via welkom@jouw-advocaten.nl;
 • een of meerdere wettelijke verplichtingen;
 • een gerechtvaardigd belang.

Delen met derden

In het kader van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden kan jouw advocaten jouw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van jouw advocaten. Daarnaast kan jouw advocaten jouw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder bijvoorbeeld (maar niet beperkt daartoe):

 • met derden die betrokken zijn bij de juridische diensten die jouw advocaten verleent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan andere advocaten, wederpartijen, deurwaarders, gerechtelijke instanties, accountants, notarissen, overheidsinstellingen, etc.;
 • toezichthoudende instanties en andere instanties, indien zulks noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • leveranciers van jouw advocaten die betrokken zijn bij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT-partijen, communicatiediensten, etc.

jouw advocaten geeft jouw persoonsgegevens alleen door aan de hiervoor genoemde derde partijen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en enkel op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

De derden aan wie wij jouw persoonsgegevens eventueel verstrekken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. jouw advocaten is daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van jouw advocaten, zal jouw advocaten steeds met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten om aan de AVG omschreven vereisten te voldoen. 

jouw advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden en jouw advocaten geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Jouw veiligheid

jouw advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen kun je contact met ons opnemen op een van de op onze website www.jouw-advocaten.nl gemelde wijzen en via welkom@jouw-advocaten.nl.

Jouw rechten

Wij zullen jouw rechten onder de toepasselijke wetgeving respecteren en je kunt aan ons diverse verzoeken doen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Volgens de AVG heb je:

 • Het recht op inzage (informatie opvragen over jouw opgeslagen gegevens);
 • Het recht op beperking van de verwerking (verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens);
 • Het recht op rectificatie en aanvulling (rectificatie van onjuiste gegevens verkrijgen of, met inachtneming van de verwerkingsdoeleinden, vervollediging van onvolledige gegevens verzoeken);
 • Het recht op dataportabiliteit (verzoeken tot het overdragen van jouw persoonsgegevens aan een andere partij);
 • Het recht op vergetelheid (verzoeken tot het wissen van jouw persoonsgegevens);
 • Het recht om bezwaar te maken (bezwaar maken tegen de gegevensverwerking).

Cookies

jouw advocaten maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies (een klein tekstbestand dat door jouw internetbrowser op jouw computer wordt opslagen) om onze website zo goed mogelijk in te richten. Daarnaast maken wij mogelijkerwijs gebruik van Google Analytics. Je kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van jouw internetbrowser aan te passen.

Bewaren

jouw advocaten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Gebruik social media 

Op de website van jouw advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. jouw advocaten houdt geen toezicht op- en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van soortgelijke diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen.

Disclaimer

De informatie die je op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kun je geen rechten ontlenen en je dient deze informatie niet als advies te beschouwen. jouw advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Als je gebruik wilt maken van informatie van deze website dien je vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Vragen?

Indien je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen op een van de op onze website www.jouw-advocaten.nl gemelde wijzen en via  welkom@jouw-advocaten.nl.

jouw advocaten
Leidenlaan 14
6229 EZ Maastricht

+31 (0) 85 79 212 79

Bel ons nu