Veel gestelde vragen en antwoorden

Het is van belang om te weten dat de werkgever niet zomaar kan overgaan tot uitbetaling van minder loon. Het is aan de werkgever om al dan niet een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Op hem rust echter los daarvan steeds de verplichting om het loon, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, te blijven doorbetalen.

Voor meer informatie over de regelingen voor tegemoetkoming in de loonkosten, kunt u kijken op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

 

Op grond van de wet kan uw werkgever, na overleg, uw toegewezen verlof intrekken en/of de data wijzigen. Dit mag enkel indien er sprake is van gewichtige redenen aan de zijde van de werkgever. Hierbij kan gedacht worden aan plotseling toegenomen drukte of noodzakelijke expertise van de werknemer (bijvoorbeeld in de zorg). De schade die u lijdt als gevolg van het wijzigen van uw vakantieperiode, dient door uw werkgever te worden vergoed.

Nee, uw werkgever mag u hiertoe niet verplichten. Wel kan uw werkgever u verzoeken vrije dagen op te nemen. De keuze blijft echter aan u.  Dit is slechts anders indien de werkgever op grond van de CAO een verplichte vakantie mag aanwijzen.

Tijdens ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hoe hoog de loondoorbetaling is, hangt af van de afspraken die u gemaakt heeft, of van de op uw arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO. Als minimum geldt een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het salaris (gemaximeerd tot het maximum dagloon). Ook indien u als werknemer in quarantaine bent geplaatst behoudt u uw recht op doorbetaling van het loon.

Een werkgever kan onder omstandigheden uw werktijden eenzijdig wijzigen. Daarvoor is wel vereist dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden en uw werkgever daartoe redelijk voorstel doet en uw belangen zich daartegen niet verzetten. In deze huidige situatie is het aannemelijk dat de zwaarwichtige redenen die een werkgever heeft tot het wijzigen van arbeidstijden prevaleert boven de individuele belangen van u als werknemer. U dient in beginsel dus mee te werken aan een redelijk voorstel van uw werkgever tot wijziging van de arbeidstijden.

Bel ons nu