Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement: hoe zit dat?

23 mei 2023 | nieuws | door: Roos van den Berkmortel

Na tijden waarin de Coronasteun van de overheid veel bedrijven overeind hield, is er sinds begin dit jaar een stijgende lijn te zien in het aantal faillissementen. Bij elk faillissement onderzoekt de curator of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Als de curator meent dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, dan kan dat enorme (financiële) consequenties hebben voor de bestuurder. Daarom is zorgvuldigheid geboden bij het uitvoeren van bestuurstaken.

Wanneer is er nu sprake van bestuurdersaansprakelijkheid? 

Volgens de wet is iedere bestuurder ten opzichte van de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige tekort in de boedel als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wanneer blijkt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Maar wanneer is nu sprake van “onbehoorlijke taakvervulling”? Helaas is daarop geen concreet antwoord te geven. Het hangt af van de omstandigheden. De maatstaf is of een redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden hetzelfde zou hebben gehandeld. Zo niet, dan kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. In faillissementssituaties is het aan de curator om dit te onderbouwen en bewijzen.

Verder zijn er twee situaties waarin wordt vermoed dat de bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft uitgeoefend: wanneer niet voldaan is aan de boekhoudplicht en wanneer de jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd. In zulke situaties is het voor de bestuurder lastig om onder bestuurdersaansprakelijkheid uit te komen, maar onmogelijk is het niet. Ons advies is om ervoor te zorgen dat de boekhouding op orde is en de jaarrekening op tijd wordt gedeponeerd.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid vs. externe bestuurdersaansprakelijkheid

Bovenstaande situaties zijn voorbeelden van zogenaamde “interne bestuurdersaansprakelijkheid”. Dat is de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de vennootschap. Behalve interne aansprakelijkheid kan er ook sprake zijn van “externe bestuurdersaansprakelijkheid”. Dat is de aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover derden (schuldeisers). Daarbij gaat het erom of het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld jegens de desbetreffende derde. Daarvan is in beginsel alleen sprake als de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit is erg casuïstisch. Het kan bijvoorbeeld gaan om de situatie dat de bestuurder een overeenkomst aangaat namens de vennootschap, waarvan de bestuurder weet dat het bedrijf niet aan de verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst kan of zal voldoen.

Trek op tijd aan de bel

In een tijd waarin het aantal faillissementen stijgt, is het belangrijk om bovenstaande zaken in het achterhoofd te houden. Zijn er betalingsproblemen binnen de onderneming, wees dan voorzichtig met het nemen van beslissingen. Trek tijdig aan de bel als de situatie daarom vraagt.

Wil je advies over (dreigende) bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken graag met je mee.

Juridisch advies nodig?

Maak dan vrijblijvend een afspraak. Onze advocaten staan jou graag te woord.

Afspraak maken

Roos van den Berkmortel
Advocaat

Leg jouw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij jou in de gelegenheid om je prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

23 mei 2023 | nieuws | door: 9

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement: hoe zit dat?

Na tijden waarin de Coronasteun van de overheid veel bedrijven overeind hield, is er sinds begin dit jaar een stijgende lijn te zien in het aantal faillissementen. Bij elk faillissement onderzoekt de curator of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Als de curator meent dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, dan kan dat enorme (financiële) consequenties hebben voor de bestuurder. In deze blog leggen wij meer uit over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement.

Lees meer
13 mei 2019 | nieuws

Vijf aandachtspunten bij geschillen binnen maatschap en vennootschap onder firma

Helaas komt het vaak voor dat een in beginsel gezonde maatschap of vennootschap onder firma ernstige schade lijdt of zelfs noodgedwongen dient te worden gestaakt als gevolg van geschillen tussen de maten of vennoten. In veel gevallen is dit namelijk te voorkomen door het maken van goede contractuele afspraken voorafgaand aan het aangaan van een samenwerking. Indien deze afspraken afwezig zijn of onvoldoende duidelijkheid bieden, dan kunnen partijen uiteraard ook in onderling overleg alsnog tot afspraken komen. Een minnelijke regeling verdient binnen deze samenwerkingsverbanden ook sterk de voorkeur. In het belang van de continuïteit van de onderneming is het immers enkel in het uiterste geval aan te raden om over te gaan tot procederen.

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu