Non-actiefstelling maat of vennoot

Een belangrijke uitdaging bij geschillen tussen maten en vennoten is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken. Het komt regelmatig voor dat partijen zodanig gebrouilleerd zaken dat samenwerking onmogelijk wordt. Dit kan op vele manieren leiden tot schade voor de onderneming. Een heldere taakverdeling gedurende de periode van geschilbeslechting en/of bijvoorbeeld een vrijstelling van werk voor een of meerdere betrokkenen kan dan bijdragen aan een succesvolle oplossing.

Indien en voor zover partijen hier in onderling overleg niet uitkomen in die zin dat de meest gerede persoon vrijwillig bereid is (tijdelijk) terug te treden, dan kan een non-actiefstelling onder omstandigheden ook in kort geding worden afgedwongen bij de rechter. jouw advocaten kan je bij dergelijke geschillen met raad en daad bijstaan, zowel in procedures als in de onderhandelingen om tot een vrijwillige regeling te komen en de vastlegging van die afspraken in een beëindigingsovereenkomst.

Bel ons nu