Geschillen omtrent arbeidsongeschiktheid en de uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

12 mei 2019 | nieuws

U heeft het zekere voor het onzekere genomen en heeft in het verleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloten. Dit natuurlijk met de hoop deze nooit nodig te hebben. Nadat u jarenlang trouw de verzekeringspremie heeft betaald slaat het noodlot toe en doet u noodgedwongen een beroep op uw verzekering. Wat blijkt? De verzekering weigert uit te keren. De dure arbeidsongeschiktheidsverzekering lijkt waardeloos te zijn. 

arbeidsongeschiktheid, verzekering, weigering uitkering, mededelingsplicht, beroepsarbeidsongeschiktheid

Helaas komt het hiervoor geschetste scenario vaker voor dan gedacht wordt. Er zijn verschillende redenen waarom een verzekering weigert tot uitkering over te gaan. De belangrijkste twee redenen zijn in de praktijk:

• de verzekering stelt zich op het standpunt dat de klachten die de verzekerde ervaart al zouden hebben bestaan voor het afsluiten van de verzekering, terwijl deze bij het aangaan van de verzekering niet zijn gemeld aan de verzekeraar. Met andere woorden: er is sprake van een schending van de mededelingsplicht; 

• de verzekeraar is van mening dat de verzekerde niet arbeidsongeschikt is of slechts beperkt arbeidsongeschikt is. 

 

Verzwijgen

In het geval de verzekerde een bepaalde ziekte heeft verzwegen die hij bij het aangaan van de verzekering had of heeft gehad, dan kan dit ertoe leiden dat de verzekeraar op die grond de verzekering beëindigt en niet tot uitkering overgaat of zelfs reeds uitgekeerde gelden terugvordert. Of dit kan hangt onder andere af van de vraag of de verzekeraar hierover een specifieke vraag heeft gesteld die door de verzekerde onjuist of onvolledig is ingevuld. 

De verzekeraar moet wel snel handelen wanneer deze een verzwijging ontdekt. De verzekeraar moet namelijk binnen twee maanden na de ontdekking de verzekerde hierover informeren, alsmede over de mogelijke gevolgen. Doet de verzekeraar dat niet, dan kan hij geen beroep meer doen op de verzwijging. 

Als de verzekeraar wel op tijd is dan kan de verzekeraar de verzekering beëindigen en kunnen de reeds betaalde gelden teruggevorderd worden. Dat kan echter niet altijd. Er zal altijd bekeken moeten worden wat de verzekeraar gedaan zou hebben indien de verzekerde de klachten wel zou hebben medegedeeld. Pas als een ‘redelijk handelend verzekeraar’geen verzekering zou hebben gesloten in dat geval, dan kan de verzekering beëindigd worden en kunnen eventueel uitbetaalde uitkeringen teruggevorderd worden. Indien deze situatie zich voordoet dan is het verstandig dat u direct juridisch advies inwint en ondersteuning zoekt. 

 

Arbeidsongeschikt of niet?

Een veel voorkomende discussie gaat ook gepaard met de vraag of een verzekerde arbeidsongeschikt is of niet. Of dit wel of niet het geval is hangt onder andere af van de vraag of er sprake is van beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering, of van een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij ook gekeken wordt naar de vraag of de verzekerde andere passende arbeid kan verrichten. Bij een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering gaat het enkel om de vraag of iemand geschikt is voor zijn eigen verzekerde beroep. Zo niet, dan is hij of zij arbeidsongeschikt. Bij een verzekering waar er gekeken wordt naar de mogelijkheden tot het verrichten van passende werkzaamheden kan het feit dat iemand andere passende werkzaamheden kan verrichten, die dus anders zijn dan zijn eigen werkzaamheden, ertoe leiden dat de verzekerde niet arbeidsongeschikt is of minder arbeidsongeschikt is. 

Voor de beoordeling van de vraag of een verzekerde arbeidsongeschikt is vormen doorgaans de stukken van de medisch specialist het uitgangspunt. Deze beoordeelt of er sprake is van een objectief vast te stellen ziekte of gebrek. De verzekeringsarts beoordeelt vervolgens welke beperkingen deze aandoening met zich meebrengt. Een arbeidsdeskundige kijkt naar wat de verzekerde met deze beperkingen wel of niet kan doen.  Aan de hand van al deze informatie dient vastgesteld te worden of een verzekerde arbeidsongeschikt is en voor welk percentage zulks het geval is. Het komt met regelmaat voor dat een verzekerde en verzekeraar van mening verschillen hierover. In dergelijk geval is er een discussie omtrent de arbeidsongeschiktheid en kan bijvoorbeeld het oordeel van een andere arts en/of arbeidsdeskundige worden gevraagd. Dit kan vervolgens gebruikt worden de verzekering te overtuigen. 

 

Wij kunnen u in ieder geval wijzer maken

Bovenstaande informatie betreft enkele aandachtspunten in verband met geschillen met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Iedere situatie is echter uniek. Wij nemen daarom graag de tijd om kennis te maken met u en uw zaak tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij ingaan op de specifieke details van uw casus en kunnen wij u vaak al een eerste advies op maat geven. Pas als u en wij een klik ervaren en wij daadwerkelijk iets voor u kunnen betekenen, maken we desgewenst verdere afspraken. Neem dan ook gerust contact met ons op. De koffie staat voor u klaar. 

Ben jij overtuigd?

Mail dan jouw CV met een korte motivatiebrief naar ons. Dat kan door te mailen naar welkom@jouw-advocaten.nl

Wie weet zien wij jou binnenkort bij ons op kantoor. Wij kijken er naar uit!

Ik heb een vraag

Leg jouw vragen
vrijblijvend aan ons voor

Elke situatie is uniek, zeker nu in deze tijd. Daarom stellen wij jou in de gelegenheid om je prangende vragen rondom dit thema vrijblijvend aan ons voor te leggen. Indien dit nodig is maken we samen desgewenst verdere afspraken.


Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde artikelen

18 mei 2022 | nieuws | door: 9

Risico’s uitsluiten met de Legal Check

Ondernemers houden zich er liever niet mee bezig: arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en vaststellingsovereenkomsten. Niet zelden sluipen er dus in de loop van de tijd foutjes in. En dat kan je als ondernemer duur komen te staan. Jouw advocaten voegt daarom de Legal Check toe aan het repertoire. 

Lees meer
12 mei 2019 | nieuws

Geschillen omtrent arbeidsongeschiktheid en de uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

U heeft het zekere voor het onzekere genomen en heeft in het verleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloten. Dit natuurlijk met de hoop deze nooit nodig te hebben. Nadat u jarenlang trouw de verzekeringspremie heeft betaald slaat het noodlot toe en doet u noodgedwongen een beroep op uw verzekering. Wat blijkt? De verzekering weigert uit te keren. De dure arbeidsongeschiktheidsverzekering lijkt waardeloos te zijn.

Lees meer
Bekijk alle artikelen
Bel ons nu