Uitleg polisvoorwaarden

In het algemeen geldt dat om de betekenis van een document – en dus ook van polisvoorwaarden – te kennen deze “uitgelegd”dienen te worden. Bij de uitleg van een tussen partijen gesloten contract wordt er vaak gekeken naar de partijbedoelingen op grond van het Halvitex-arrest. 

Dit is echter alleen maar mogelijk indien partijen onderhandeld hebben over de totstandkoming van het document en de inhoud daarvan. Bij polisvoorwaarden is dat natuurlijk niet het geval. Deze zijn eenzijdig door de verzekeraar opgesteld en over de inhoud daarvan is tussen partijen niet onderhandeld. Om die reden ligt het voor de hand dat er gekeken wordt naar de letterlijke bewoordingen van de polisvoorwaarden, doch alsdan ook gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden, indien deze er zijn, met de toelichting op de polisvoorwaarden. 

In het uitzonderlijke geval dat er wel onderhandeld is over de inhoud van deze voorwaarden, dan kan uiteraard ook gekeken worden naar de partijbedoelingen. 

Bel ons nu