Boetebeding

In veel koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken (lees: gebouwen of stukken grond) staat een ontbindende voorwaarde. Op grond van een dergelijke ontbindende voorwaarde kan de koper (of) verkoper de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbinden bijvoorbeeld als de financiering niet wordt verkregen. Om te kunnen ontbinden moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. 

Als de koper niet tijdig een beroep doet op de ontbindende voorwaarde, dan komt in beginsel het recht om een beroep te doen op de ontbindende voorwaarde te vervallen. Het een en ander met als gevolg dat het contract definitief wordt. Als de koper het gekochte dan niet kan afnemen dan kan de verkoper nakoming vorderen en de koper ingebreke stellen (lees: schriftelijk een laatste kans bieden om na te komen). Als de koper vervolgens binnen de door de verkoper gestelde termijn nog niet kan nakomen, dan kan de verkoper, op grond van de meeste standaardcontracten, aanspraak maken op een boete van 10% van de koopsom. 

Als koper bent u onder die omstandigheden in de meeste gevallen de boete verschuldigd. In de meeste gevallen omdat niet alle fouten fataal hoeven te zijn. Indien u bijvoorbeeld ontbonden heeft per e-mail in plaats van per aangetekende brief en vast komt te staan dat de e-mail de tegenpartij tijdig heeft bereikt, dan zal de rechter een ingeroepen ontbinding vaak toch honoreren. 

Neem echter geen risico’s als u gaat ontbinden en houdt u aan de voorgeschreven vorm.

Voor wat betreft de hoogte van de boete kunt u de rechter ook vragen deze te matigen. Alhoewel matiging in de lagere rechtspraak veelvuldig voorkomt geldt dat dit op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad eerder een uitzondering dient te zijn dan een regel. Hoe dan ook, er zijn mogelijkheden om de schade te beperken mocht een koper een boete verschuldigd zijn. Wordt u geconfronteerd met een contractuele boete of wil u deze opeisen? Neem dan gerust contact met ons op. uw advocaten staat u in het voortraject en in de procedure bij met raad en daad. 

Bel ons nu